Ticari Ünvan: Mdb Teknoloji İletişim Satış ve Tic AŞ

Adres: Kurtköy Mah Ankara Cad Yelken Plz No:289-21 Pendik/İstanbul

Tel: 02168071003

Vergi Dairesi: Pendik VD. 613 198 5818

MERSİS Numarası: 0613198581800001

KEP Adresi: [email protected]

Üyesi olduğumuz ’nın üyeleri için geçerli davranış kurallarına http://www.ito.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi (Müşteri): 02168071003

Çağrı Merkezimiz hafta içi ve hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Sicilinde  472278-5 numara ile kayıtlı; Kurtköy Mah Ankara Cad Yelken Plz No:289-21 Pendik/İstanbul adresinde mukim, 0613198581800001 MERSİS no’lu; Mdb Teknoloji İletişim Satış ve Tic AŞ (“Şirket”) olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 
 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir. 

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak açık rızanız olmasa dahi; 
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi, 
Satın almaya yönelik bilgilerin toplanması ve satılan ürünün teslim amacıyla hazırlanarak gönderilmesi,
Şirkete ait Websitesinde söz konusu ticari faaliyete yönelik risk analizi ve yönetimi, 
Süreç denetim ve şüpheli işlem araştırması süreçlerinin yönetimi, 
Pazarlama amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, asistans hizmetlerinin değerlendirilmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin segmente edilmesi, anket çalışmalarının yapılması, 
Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,
Hizmetin sunumuna yönelik dış hizmet tedarik edilen firmalardan her türlü destek hizmetlerinin temin edilmesi, 
Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden gelecek taleplere verilecek cevapların hazırlanması.
Açık Rızanız bulunması halinde ise;

Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler; satış-pazarlama iletişimi ve genel bilgilendirmeler amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanabilir. 

İlgili kişi, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden ulaşarak da iletebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
Kişisel Verileriniz, aynı zamanda sadece ilgili kişiye sağlanacak hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

 Yurtdışına Veri Aktarımı 
Şirket tarafından, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından form, e-posta, telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, saha çalışmaları, sosyal medya, 3. kişiler, posta, web ara yüzü, kamera kaydı, asistans firmalar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar 
Şirket tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer alan “İletişim” sayfamızda bildirilen adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Şirket, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir. 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: 
- Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
- KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
- KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
- Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme, 
- Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 Kişisel Veri Saklama Süresi
Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre  öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin   işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi 
Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer alan “İletişim” sayfamızda bildirilen e-mail adresimize, Üyelik esnasında kullandığınız iletişim e-posta adresinizden göndereceğiniz bir e-posta yolu ile bildirebilirsiniz.

Mdb Teknoloji İletişim Satış ve Tic AŞ (“Bendevar.com”)

Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasının Amacı:
İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası;
Mdb Teknoloji İletişim Satış ve Tic AŞ (“Şirket”)’in; işbu internet sitesi, mobil web, mobil uygulama siteler aracılığıyla ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,
Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
Şirketimiz ’in bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
Şirketimiz ’in internet sitesi, mobil web siteleri, mobil uygulama ve sair yollarla topladığı kişisel veriler ile ilgili olarak kullanıcılarının/üyelerinin/müşterilerinin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
Çerezler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi,
Ticari elektronik ileti alma konusunda bilgilendirmeyi içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ["KVKK"] uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde kullanıcıların/üyelerin/müşterilerin ["Kullanıcı/Üye] Şirketimiz ile paylaşmış olduğu işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasında belirtilen kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.
İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
Kullanıcı/Üye ’ye ait ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adres, sayfaya ilişkin trafik bilgileri; sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda Kullanıcı/Üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler gibi Kullanıcı/Üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel veriler ["Kişisel Veriler"], Kullanıcı/Üye ’ye daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcı/Üye ile sözleşme akdetmek, Kullanıcı/Üye ’ye verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyon el faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler’ in diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Kullanıcı/Üye ’ye ait Kişisel Verileri işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel Veriler; Kullanıcı/Üye ’ye daha iyi hizmet verebilmemiz adına Kullanıcı/Üyelerin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, Şirketimiz ’in faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK’nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kullanıcı/Üye ’ye ait Kişisel Veriler ile gezinme ve trafik bilgileri; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerle İlgili Haklar
Kullanıcı/Üye, işlenen Kişisel Verilerinin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler ’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler ’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler ’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir. Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

Web sitesinde yer alan e-posta adresine, Kullanıcı/Üye ’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek(aynı zamanda Şirketimize hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir);
Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye ’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek veya
Kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle Şirketimize başvuru yaparak, taleplerini iletebilir. 

Kişisel Veri Saklama Süresi
Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler ’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin Kullanıcı/Üyenin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler ’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 10 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler ’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 

Çerez (Cookie) Kullanımı
Şirketimiz, internet sitesi, ve mobil ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu “Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı/Üye gezinme bilgilerini işleyebilecektir.
Çerezler, Kullanıcı/Üyenin söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobil üzerinden bağlandığında, Kullanıcı/Üyenin internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
Şirketimiz, söz konusu internet sitesi ve mobil web bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri Kullanıcı/Üyenin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Şirketimiz, söz konusu internet sitesi ve mobil üzerinden, Kullanıcı/Üye ’ye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini Kullanıcı/Üye ’ye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; Kullanıcı/Üyenin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde Kullanıcı/Üye ’den toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Çerez Çeşitleri
Şirketimiz, internet sitesi ve mobil oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, Kullanıcı/Üye tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise Kullanıcı/Üye ’ye ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı/Üye, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya  "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/Üye kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini ve mobil kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?
Çerezler, Kullanıcı/Üyenin yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi /mobil kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:
Kullanıcı/Üye parolasını kaydeden ve internet sitesi/mobil oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece Kullanıcı/Üyenin her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
Söz konusu internet sitesine/mobil daha sonraki ziyaretinde Kullanıcı/Üyeyi hatırlayan ve tanıyan çerezleri
Kullanıcı/Üyenin söz konusu internet sitesine/mobil nereden bağlandığı, internet sitesi/mobil üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretinin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini/mobil nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.
Kullanıcı/Üye ’ye ait ilgi alanlarına ve Kullanıcı/Üye ’ye daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini ve mobil kullandığında Kullanıcı/Üye ’ye daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha Kullanıcı/Üyenin dikkatine sunmaz. Söz konusu internet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri topladığımız Kişisel Verilerle eşleştirir.
Söz konusu internet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır? 
Söz konusu internet sitesi çerezleri ayrıca arama motorlarını, internet sitesi veya mobil ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit Kullanıcı/Üyenin ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları Kullanıcı/Üye ’ye sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, Kullanıcı/Üye ’ye özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil ve internet sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulama Kullanıcı/Üyenin yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin/mobil Kullanıcı/Üyeyi tanıyabilmesi amacıyla Kullanıcı/Üyenin tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Kullanıcı/Üye, internet tarayıcısının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu"        adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/Üye, kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederse, internet sitesini, web’i veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilir, fakat internet sitesinin, web ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel Veriler ’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı Kullanıcı/Üyeyi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel Verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız.
Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Şirketimize ait internet sitesine, mobil webe ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Politikasında Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasında zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasının internet sitesinde/web mobilde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı/Üyenin işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz. Kullanıcı/Üye, varsa Kişisel Bilgileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimize ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasının uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez  Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzin Metni
Kullanıcı/Üyenin Şirketimiz ile paylaşmış olduğu Kişisel Veriler; satış-pazarlama amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Şirketimiz kullanabilir. Bu veriler, aynı zamanda sadece Kullanıcı/Üye ’ye sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kullanıcı/ Üye, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimize ulaşarak da iletebilir.
 

1. TARAFLAR ve KONU
İşbu Web sitesi Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Koşullar”); Mdb Teknoloji İletişim Satış ve Tic. A.Ş (“Şirket”) ile, Web Sitesi'ni ziyaret eden gerçek kişi arasında (“Kullanıcılar”),  Web Sitesi'nin ziyaret edilmesine ve kullanılmasına ilişkin şartların, koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

Site ziyaretçisi, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, işbu Web sitesini ziyaret etmekle tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

2. TANIMLAR
Web sitesi: Bendevar.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Şirket’in işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen erişim imkanlarını sunduğu Web sitesi
Mecra(lar): Şirket’e ait Web sitesi, mobil uygulama ve benzeri her türlü dijital, sanal ortamı
Kullanıcı(lar): Web sitesini ziyaret eden ve henüz üyelik bedelini ödememiş ve sair işlemlerini tamamlamamış ziyaretçiler
Ziyaretçiler ya da Kullanıcılar: Web Sitesi'ni ziyaret eden, erişen ve olası hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm gerçek kişiler

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1 Şirket, Web Sitesi'nin de yer alan her türlü içeriğin bizatihi tek sahibi olmakta olup, bu içeriklerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve Web sitesi üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Web sitesi üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir;
Web Sitesi'nin Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yöntemi amacıyla kullanılması;
Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web Sitesi'nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması, 
Web Sitesi'nin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Web sitesine ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
Yorum ve/veya cevaplama sistemlerinin Web sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Web Sitesi'nde ilan edilen yazışma detaylarını, Kullanıcı yorumlarını Web sitesi dışında yayınlamak gibi);
Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
Virüs veya Web Sitesi'ne, Web Sitesi'nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Web sitesine erişim sağlanmaya çalışılması;
Şirket’in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web sitesinin ve üzerindeki tüm içeriğin izinsiz kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
3.2 Şirket, Kullanıcı tarafından iletişim kurulması amacıyla iletilen “Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir, saklayabilir ve almış olduğu izne uygun olarak paylaşılabilir. Kullanıcı, bilgilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına, izinli iletişim metnini onaylamak suretiyle rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şirket söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve sildirme hakkına sahip olacaktır.
3.3 Kullanıcıların site erişim hızları ve kaliteleri, cihaz performanslarına, kendi bağlantı hızlarına ve operatörlerine göre değişebilecektir. Bu durumdan Şirket’in hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır.  Kullanıcının her türlü cihazdan sağlayacağı bağlantıdan kaynaklı ücretler ve ek masraflar kendisine ait olacaktır. 
3.4  İşbu Koşullardaki değişiklik duyurumları, Web sitesi üzerinden yapılabileceği gibi, ilgili kişilerle vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden de bağlantıya geçmek suretiyle de haber verilebilecektir. Kullanıcı bu amaçlara yönelik olarak, tüm bilgilerini güncel tutmak zorundadır ve yanlış bilgi kaynaklı kayıplardan kendisi sorumlu olacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Ziyaretçi, Web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri Şirket bilgilerini ve Şirket'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket'ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Şirket’in sunacağı hizmetleri, ticari bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, Şirket ticari markaları, ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. DEĞİŞİKLİKLER ve SONA ERME
Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda Web sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 
Kullanıcı Web Sitesi'ni ziyaret ettiği sürece işbu Koşullarla bağlı kalmaya devam edecek ve söz konusu hükümler süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

6. MÜCBİR SEBEPLER’İN ETKİSİ
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı  tarafından Şirket ’den herhangi bir nam altında hak ya da tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, salgın hastalık, servis sağlayıcılar kaynaklı iletişim kesintileri ve erişim sorunları, teknik altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz  bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.
7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Şirket’i yemin teklifinden Bir'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygula namazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10. BİLDİRİM 
Kullanıcılar kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Web Sitesi'nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Web Sitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcı/Ziyaretçi; Web sitesini ziyaret etmekle, işbu Sözleşme hükümleriyle ziyareti süresince bağlı kalacağını ve bu kurallara istisnasız olarak uyacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Toplanan Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız:
Kullanıcı/Üye, işlenen Kişisel Verilerinin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler ’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”)’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler ’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler ’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

İlgili Kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı/Üye, bu kapsamda belirtilen tüm haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, tarafınızdan ıslak olarak imzalanmış bir e-posta göndermek (aynı zamanda “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da imzalanarak gönderilebilir);
Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek veya
Kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle  başvuru yaparak, her türlü taleplerini iletebilir. 

Kişisel Veri Saklama Süresi
Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler ’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler ’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 10 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler ’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Verilerinizin İşleme Amacı ve İletişim İzni
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen iletişim izni metninde belirtilen amaçlara uygun olarak işlenecektir;
Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler; satış-pazarlama iletişimi ve genel bilgilendirmeler amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanabilir. Bu Kişisel Veriler, aynı zamanda sadece ilgili kişiye sağlanacak hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. İlgili kişi, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden ulaşarak da iletebilecektir.
 

Cayma Hakkının Kullanılması

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. 
 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) 
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde
ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.